สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

   วันนี้
28
   เมื่อวาน
26
   เดือนนี้
1,068
   เดือนก่อน
3,725
   ปีนี้
53,926
   ปีก่อนนี้
149,716
   รวมทั้งหมด
273,753


ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยนโยบาย 4 มี 5 ต้อง


  พันธกิจ

1.พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานตามหลักสูตรและทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

2.พัฒนาผู้เรียน ให้มีความสามารถ ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

3.พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5.พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

6.พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษา ให้มีความปลอดภัย และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7.เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้บริบทของตนเอง “นโยบาย 4 มี 5 ต้อง”และใช้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology)ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมองค์กร:
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็นพลเมืองดีของชาติรู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. ผู้เรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเสมอภาค สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความ เป็นครู
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
7.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มีกระบวนการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

นายวิทยา ยางสุด
ผอ.สพป.สิงห์บุรี

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ/
ไม่พึงพอใจต่อการ ให้บริการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สพป.สิงห์บุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี-อ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี รหัส 16000 โทรศัพท์ 036-511417 โทรสาร 036-511989
Singburi Primary Educational Service Area Office Singburi-Angthong Road Muang District Singburi 16000
E-mail : saraban04157@obec.go.th