รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
             อำเภออินทร์บุรี
ปรับข้อมูล  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2557

นายอาจหาญ  ภู่ตัน
จ.ส.อ.กรสิรวิทย์ ไอศุริยการ
นายสมบัติ  หมีนอน
วัดกระโจม
วัดโพธิ์สำราญ
วัดเพิ่มประสิทธิผล
นางรุ่งนภา  กาญจนสมบัติ
นางสาวณัฐติกานต์  รักนาค
ว่าง
วัดกระทุ่มปี่
วัดบ้านลำ
วัดสองพี่น้อง
นายสุทัศน์  นาวีระ
ว่าง
ว่าง
วัดน้อย
วัดกำแพง
วัดแจ้ง
     นางจิติภัสร์  อัครโรจน์รวี
นางเครือวัลย์  ดิษพงษ์
นางสาวสุจิตรา  ตื้อมี
วัดตุ้มหู
วัดท่าอิฐ
วัดบางปูน
ว่าง
ว่าง
นายธรรมศักดิ์  อาภากุลอนุ
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ
บ้านหัวดง
วัดกลาง
นางเนาวรัตน์  วันทอง
นายปรีชีพ  กลิ่นหัวไผ่
ว่าง
วัดคลองโพธิ์ศรี
วัดเชียงราก
วัดเซ่าสิงห์
นายธงชัย  พรหมสโร
นางจันทร์เพ็ญ  กลับดี
นายสมยศ  สังสอาด
ชุมชนวัดดงยาง
วัดไผ่ดำ
วัดล่องกะเบา
นายบุญเลิศ  จำสนอง
นายภิญญู ศิรชินภัทร
นายนิรันดร์  สุขุมะ
วัดดอกไม้
วัดปลาไหล
     วัดเสือข้าม
นายสรชัย  ศุภสิทธิกุลชัย
นางณัฐวรรณ  ศรีทอง
นายร่าเริง  รักชัย
วัดสว่างอารมณ์
บ้านคูเมือง
วัดหนองสุม
นางสาวบังอร  เขียวรอด
ว่าง
นางพิสมัย  อินทวาส
วัดการ้อง
ชุมชนวัดพระนอน
วัดยาง
 
นายดิเรก  เนียมคำ
ว่าง
 
วัดโฆสิทธาวาส
วัดทอง
 
นายสมชาติ  เมสนุกูล
นางพิมพ์ฉวี  จิตรบรรพต
 
วัดเฉลิมมาศ
วัดโบสถ์
นายนพพร  ล่ำสัน
นายมนตรี  ใจดี
นายไพบูลย์  ฟักขำ
วัดประศุก
วัดระนาม
อนุบาลอินทร์บุรี