รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอเมือง
ปรับข้อมูล ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2557

นายสถาพร  คุ้มไพรี
นายกิตติชัย  ศรีประเสริฐ
นายทองดี  เมืองเจริญ
            วัดราษฏร์ประสิทธิ์
วัดสังฆราชาวาส
วัดเสาธงทอง
ว่าง
นายสุครีพ  สอนเครือ
นายสุชาติ  เอี่ยมสุภา
บ้านบางสำราญ
วัดโคกพระ
วัดจักรสีห์
นางณัฐสุรางค์ ทิพยสุวรรณมาลา
นายณรงค์  โสภา
นายสกลพร  โสภาจารีย์
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์
วัดศรีสาคร
วัดตึกราชา
นางศรีรัตน์  บัวใหญ่
นายสมบัติ  กล่อมเกลี้ยง
ว่าง
วัดพระปรางค์มุนี
วัดศรัทธาภิรม
วัดกระดังงา
นางสุจิตรา  ศุภพงษ์
นายสมนึก  ผิวผ่อง
นายชวดล  สุระขันธ์
วัดประโชติการาม
วัดสะอาดราษฏร์บำรุง
อนุบาลสิงห์บุรี
นายสนอง  เพ็งบุญ
นายวันชัย  กล้าเอี่ยม
ว่าง
วัดพรหมสาคร
วัดข่อย
วัดตะโหนด
นายชาลี  บ่ายเที่ยง
ว่าง
นายอุดร  ชื่นกลิ่น
วัดโพธิ์ชัย
วัดหัวว่าว
        อนุบาลเมืองสิงบุรี