-::- รวดเร็ว เที่ยงตรง เที่ยงธรรม ยุติธรรม    -::-
Jutice delayed is justice denied
ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ ความไม่ยุติธรรม
   
แบบฟอร์มบันทึกการสอบสวนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นานา สาระองค์ความรู้ กับ ดร.จรวยพร ธรณินทร  
   
 
 
 
 
 
 
 


นางบัวพันธ์ แทบทาม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี