รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอบางระจัน
ปรับข้อมูล  ณ  วันที่ 30  ธันวาคม  2557
นายเพิ่มศักดิ์  บัวรักษ์
นางบังอร  ระย้าย้อย
นายทรงวุฒิ  โตโสภณ
วัดชันสูตร
วัดวังขรณ์
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
นายกิตติ  วงษ์แหวน
นางสาวอังคนา  อินทร์กระวี
ว่าง
วัดโพธิ์รัตนาราม
วัดโพธิ์หอม
วัดน้ำผึ้ง
นายสมชาย  รอดบาง
นายถัน  ทองดี
วัดน้อยนางหงษ์
ชุมชนบ้านไม้ดัด
วัดประสิทธิ์คุณากร
นายสมเกียรติ  ทำดี
นายไพฑูรย์  พึ่งน้อย
นยฉลาด  อินทร์เอี่ยม
วัดแหลมคาง
วัดตลาดโพธิ์
อนุบาลบางระจัน
             
         
นายสุนทร  ภู่แพร
นายสำราญ  ชูเนตร
ว่าง
เรืองเดชประชานุเคราะห์
วัดบ้านจ่า
วัดกลางชูศรีเจริญสุข
นายวิชัย  วัฒนสุขี
นายบรรเทิง  โนนเปือย
นายชรินทร์  พันธ์สุข
วัดชะอมสามัคคีธรรม
วัดคีม
บ้านทุ่งว้า
นายนิกร  ศรีทอง
นายรุ่งโรจน์  ศรีไพโรจน์
นายสุชิน  ทดแทน
บ้านทุ่งกลับ
วัดดอนเจดีย์
วัดห้วย
ว่าง
 
วัดสามัคคีธรรม