รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอท่าช้าง

ปรับข้อมูล  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2557

นายประสงค์  สังข์ทอง
นายขวัญชัย  ประเสริฐศรี
นางศศิธร  แพรเจริญ
วัดถอนสมอ
วัดโบสถ์
อนุบาลท่าช้าง
นายสุชาติ  จันทร์แก้ว
นายเด่นเชิงชาย  คร้ามแสง
นายนคร  สุขโข
วัดโสภา
ชุมชนวัดเสาธงหิน
วัดพิกุลทอง
นายสุเทพ  เหล่าพงษ์แก้ว
วัดวิหารขาว