รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
อำเภอพรหมบุรี

ปรับข้อมูล  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2557

นายไชยวัฒน์  สุคันธวิภัติ
นายศักดิ์ชัย  หัศภาดล
นางอุดมพร  ตาระกา
อนุบาลพรหมบุรี
วัดเก้าชั่ง
วัดโภคาภิวัฒน์
ว่าง
ว่าง
นายสมบัติ  สุขสบาย
ชุมชนวัดตราชู
วัดกลางธนรินทร์
วัดโคปูน
นายมงคล เครือทิวา
นายเสน่ห์  พัฒน์พันธ์
นางสุมาลี  ชูจันทร์
วัดอัมพวัน
วัดเตย
วัดประสาท
นายสิทธิชัย  เครือทิวา
ว่าง
นางจุฑารัตน์  แสงสว่าง
ชุมชนวัดเทพมงคล
วัดป่าหวาย
วัดพรหมเทพาวาส
นางนัธดา  ไตรรัตน์
ว่าง
นายคำรณ  จันทร
วัดหลวง
วัดเสาธงทอง
วัดโพธิ์เอน
 
นายพนม  สุวรรณหงษ์
ชีปะขาว
บ้านเก่า