Get Adobe Flash player
            บุคลากรกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
                                        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


ทัศนีย์  คำนึง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.สิงห์บุรี

รับผิดชอบ : งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
                งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้
   
 

นายบุญทรง  กลับทอง
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3

รับผิดชอบ : งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้
   
 

นายกิตติชัย  มุดเทศ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

รับผิดชอบ : งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                งานสนับสนุนและให้บริการจัดการเรียนรู้