Get Adobe Flash player

 moenet2

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตามโครงการ MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ระบบเครือข่าย

จำนวนโรงเรียน

ร้อยละ

IP Star

28

28.28

SAMART

5

5.05

ADSL

17

17.17

Leased Line

49

49.49


จำนวนโรงเรียนทั้งหมด  99  โรงเรียน
แผนภูมิแสดงจำนวนโรงเรียนสังกัด สพม. 12
ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามโครงการ MOE Net กระทรวงศึกษาธิการ

(จำแนกตามประเภทการเชื่อมต่อ)

 IP Star  หมายถึง ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้บริการโดยบริษัท TOT
SAMART หมายถึง ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมที่ใช้ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ให้บริการโดยบริษัท SAMART
ADSL หมายถึง เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดงหรือคู่สายโทรศัพท์
Leased Line หมายถึง วงจรเช่า  

แหล่งข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ( MOE Net )