Get Adobe Flash player


                    ภายในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จะเป็นองค์กรผู้นำด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นฐานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ