Get Adobe Flash player

สถิติการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2555

ปีงบประมาณ

จำนวนโรงเรียน

2549

4

2550

3

2551

6

2552

5

2553 (งบ SP2)

53

2554

24

2555

21