Get Adobe Flash player

 

อัตราส่วนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ข้อมูล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2556
ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน จำนวน จำนวนนักเรียน อัตราส่วน
SMIS คอมพิวเตอร์ ปี 2555 นักเรียน. : คอมฯ
1 17010001 วัดจักรสีห์ 25 109 4.36
2 17010002 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 13 122 9.38
3 17010005 วัดศรีสาคร 17 120 7.06
4 17010007 วัดกระดังงา 6 52 8.67
5 17010008 วัดประโชติการาม 7 186 26.57
6 17010010 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง 23 133 5.78
7 17010011 อนุบาลสิงห์บุรี 227 2317 10.21
8 17010012 วัดพรหมสาคร 71 984 13.86
9 17010013 วัดโคกพระ 5 35 7.00
10 17010015 วัดราษฎร์ประสิทธิ์ 11 84 7.64
11 17010016 วัดสังฆราชาวาส 36 252 7.00
12 17010017 วัดเสาธงทอง 8 36 4.50
13 17010018 วัดหัวว่าว 15 57 3.80
14 17010019 บ้านบางสำราญ 13 40 3.08
15 17010020 วัดตึกราชา 20 128 6.40
16 17010021 วัดพระปรางค์มุนี 5 85 17.00
17 17010022 วัดศรัทธาภิรม 13 71 5.46
18 17010023 วัดข่อย 33 149 4.52
19 17010024 วัดตะโหนด 5 56 11.20
20 17010025 วัดโพธิ์ชัย 16 112 7.00
21 17010026 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 41 155 3.78
22 17010027 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 20 206 10.30
23 17010028 วัดโพธิ์รัตนาราม 27 19 0.70
24 17010029 วัดโพธิ์หอม 10 54 5.40
25 17010031 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 14 121 8.64
26 17010033 วัดกลางชูศรีเจริญสุข 6 66 11.00
27 17010034 วัดชะอมสามัคคีธรรม 6 62 10.33
28 17010035 บ้านทุ่งกลับ 10 63 6.30
29 17010036 วัดห้วย 19 142 7.47
30 17010037 วัดน้ำผึ้ง 14 47 3.36
31 17010038 วัดวังขรณ์ 9 57 6.33
32 17010039 วัดชันสูตร 9 83 9.22
33 17010041 วัดแหลมคาง 5 121 24.20
34 17010043 เรืองเดชประชานุเคราะห์ 20 84 4.20
35 17010044 วัดตลาดโพธิ์ 11 80 7.27
36 17010045 อนุบาลบางระจัน 13 440 33.85
37 17010046 วัดคีม 13 135 10.38
38 17010047 วัดดอนเจดีย์ 12 69 5.75
39 17010048 บ้านทุ่งว้า 7 39 5.57
40 17010049 วัดสามัคคีธรรม 79 42 0.53
41 17010050 วัดประสิทธิ์คุณากร 7 43 6.14
42 17010051 วัดน้อยนางหงษ์ 5 25 5.00
43 17010052 ชุมชนบ้านไม้ดัด 10 77 7.70
44 17010053 วัดตะโกรวม 23 134 5.83
45 17010054 วัดวังกะจับ 14 78 5.57
46 17010055 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม 29 298 10.28
47 17010056 วัดโพธิ์ศรี 30 106 3.53
48 17010057 วัดสาธุการาม 18 104 5.78
49 17010058 วัดขุนสงฆ์ 35 59 1.69
50 17010059 ค่ายบางระจัน 26 50 1.92
51 17010060 วัดประดับ 26 139 5.35
52 17010061 อนุบาลค่ายบางระจัน 20 315 15.75
53 17010062 บ้านหนองลีวิทยาคม 16 305 19.06
54 17010063 วัดบ้านกลับ 24 126 5.25
55 17010064 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี 30 150 5.00
56 17010065 วัดโพธิ์สังฆาราม 29 77 2.66
57 17010066 ชุมชนวัดม่วง 23 385 16.74
58 17010067 วัดสิงห์ 22 100 4.55
59 17010068 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) 10 158 15.80
60 17010069 อนุบาลพรหมบุรี 61 146 2.39
61 17010070 วัดโพธิ์เอน 4 32 8.00
62 17010071 วัดโภคาภิวัฒน์ 19 28 1.47
63 17010072 วัดหลวง 42 64 1.52
64 17010073 วัดกลางธนรินทร์ 5 54 10.80
65 17010074 วัดเสาธงทอง 7 18 2.57
66 17010075 บ้านเก่า 22 90 4.09
67 17010076 วัดเก้าชั่ง 23 167 7.26
68 17010077 วัดโคปูน 9 75 8.33
69 17010078 ชุมชนวัดตราชู 12 79 6.58
70 17010079 วัดอัมพวัน 17 203 11.94
71 17010080 วัดชีปะขาว 9 5 0.56
72 17010081 วัดเตย 29 126 4.34
73 17010082 วัดประสาท 27 51 1.89
74 17010083 ชุมชนวัดเทพมงคล 18 97 5.39
75 17010084 ชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย 9 17 1.89
76 17010085 วัดพรหมเทพาวาส 9 69 7.67
77 17010086 วัดถอนสมอ 19 203 10.68
78 17010087 วัดโบสถ์ 8 50 6.25
79 17010088 อนุบาลท่าช้าง 5 56 11.20
80 17010089 วัดพิกุลทอง 8 53 6.63
81 17010090 ชุมชนวัดเสาธงหิน 17 104 6.12
82 17010091 วัดโสภา 21 195 9.29
83 17010092 วัดวิหารขาว 10 139 13.90
84 17010093 วัดกระโจม 4 17 4.25
85 17010094 วัดไผ่ขาด 19 41 2.16
86 17010095 วัดเพิ่มประสิทธิผล 20 149 7.45
87 17010096 วัดน้อย 23 118 5.13
88 17010097 วัดบางปูน 21 222 10.57
89 17010098 วัดระนาม 11 67 6.09
90 17010099 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ 11 16 1.45
91 17010100 วัดกลาง 20 142 7.10
92 17010101 วัดคลองโพธิ์ศรี 73 61 0.84
93 17010102 วัดเชียงราก 35 137 3.91
94 17010103 วัดเซ่าสิงห์ 9 70 7.78
95 17010104 ชุมชนวัดดงยาง 20 146 7.30
96 17010105 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) 18 50 2.78
97 17010106 วัดล่องกะเบา 12 66 5.50
98 17010107 ชุมชนวัดพระนอน 13 39 3.00
99 17010108 วัดยาง 33 79 2.39
100 17010109 บ้านหัวดง 8 31 3.88
101 17010110 วัดท่าอิฐ 11 54 4.91
102 17010111 วัดกำแพง 8 16 2.00
103 17010112 วัดแจ้ง 1 24 24.00
104 17010113 วัดตุ้มหู 25 132 5.28
105 17010114 วัดโฆสิทธาราม 26 192 7.38
106 17010115 วัดทอง 4 61 15.25
107 17010116 วัดดอกไม้ 5 38 7.60
108 17010117 วัดปลาไหล 17 72 4.24
109 17010118 วัดเสือข้าม 15 170 11.33
110 17010119 วัดสว่างอารมณ์ 5 121 24.20
111 17010120 วัดกระทุ่มปี่ 8 55 6.88
112 17010121 วัดบ้านลำ 28 108 3.86
113 17010122 บ้านคูเมือง 40 122 3.05
114 17010123 วัดหนองสุ่ม 34 128 3.76
115 17010124 วัดการ้อง 23 107 4.65
116 17010125 วัดเฉลิมมาศ 11 48 4.36
117 17010126 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) 18 341 18.94
118 17010127 วัดประศุก 22 66 3.00
119 17010128 วัดโบสถ์ 70 816 11.66