Get Adobe Flash player

xmap

VDO การเรียน joomal

July 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Login Form

สถิติการเยี่ยมชม

ผู้ชม
2
เนื้อหา
77
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
16863

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาไทย

           สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   ได้มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจำนวน 99 โรงเรียน วางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดการศึกษา ตามโครงการแท็บเล็ตพีซี เพื่อการศึกษาไทย (One Tablet PC per Child) ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา   ดำเนินการวางแผนและกำหนดการเตรียมความพร้อมในปีการศึกษา 2556  โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน  ดังนี้

     1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Network Infrastructure)
     เป็นการเตรียมความพร้อมของระบบเครือข่ายภายในของสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการออก แบบและวางแผนการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มติดตั้งอุปกรณ์ โดยแบ่งโครง
สร้างหลักออกเป็น 2 ส่วน คือ
       ส่วนที่ 1 ระบบเครือข่ายเพื่อการบริหาร  
       ส่วนที่ 2
ระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  
      
ทั้งสองส่วนที่กล่าวมา ต้องมีการแบ่งกลุ่มประเภทของอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายภายในของแต่ละส่วน และกลุ่มของผู้ใช้
      โดยกลุ่มของอุปกรณ์จำแนกได้ดังนี้
        1. กลุ่มเครื่อง PC และเครื่องพิมพ์
        2. กลุ่มโน๊ตบุ๊ค  
        3. กลุ่มแท็บเล็ต            
        4. กลุ่มโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ  
        ส่วนกลุ่มของผู้ใช้งานกำหนดได้ดังนี้  
        1. กลุ่มบริหารและเจ้าหน้าที่           
        2. ครูผู้สอน  
        
3. นักเรียน                              
        4. ผู้มาติดต่อ  
        5. อื่นๆ   
        ทั้งนี้ การออกแบบและวางแผน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE  และตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550