สวัสดีครับ...ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี ทุกท่าน ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   194  ครั้ง ] คลิกดู

  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการนำ PLC สู่การปฏิบัติ ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   36  ครั้ง ] คลิกดู

  การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ( ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   1304  ครั้ง ] คลิกดู

  จากใจประธานกรรมการจัดงานวันครูสิงห์บุรี   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   235  ครั้ง ] คลิกดู

  วันครู 2560 : กับความประทับใจ ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   280  ครั้ง ] คลิกดู

  รายงานผลความก้าวหน้าการนิเทศแบบถึงครู ร่วมคิด พาทำ (TCD) ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   131  ครั้ง ] คลิกดู

  การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสาธารณสุข และการพัฒนาการศึกษา   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   89  ครั้ง ] คลิกดู

  2 กิจกรรมที่แตกต่างการพัฒนาครู สพป. สิงห์บุรี ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   279  ครั้ง ] คลิกดู

  การจัดการศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   123  ครั้ง ] คลิกดู

  การนิเทศด้วยกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   118  ครั้ง ] คลิกดู
[ Admin ]  |  [ เว็บ ผอ.เขต ]
Total : 25 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>