การส่งเสริมการประหยัดและออมในสถานศึกษา   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   190  ครั้ง ] คลิกดู

  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   203  ครั้ง ] คลิกดู

  การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM)   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   230  ครั้ง ] คลิกดู

  การสร้างให้นักเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำงาน คือ การปูพื้นฐานงานอาชีพ   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   185  ครั้ง ] คลิกดู

  สวัสดีครับ...ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี ทุกท่าน ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   324  ครั้ง ] คลิกดู

  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการนำ PLC สู่การปฏิบัติ ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   129  ครั้ง ] คลิกดู

  การดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ( ดร.ณัฐิกานต์ รักนาค )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   1399  ครั้ง ] คลิกดู

  จากใจประธานกรรมการจัดงานวันครูสิงห์บุรี   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   332  ครั้ง ] คลิกดู

  วันครู 2560 : กับความประทับใจ ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   372  ครั้ง ] คลิกดู

  รายงานผลความก้าวหน้าการนิเทศแบบถึงครู ร่วมคิด พาทำ (TCD) ( ดร.สุเมธี จันทร์หอม )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   255  ครั้ง ] คลิกดู
[ Admin ]  |  [ เว็บ ผอ.เขต ]
Total : 29 Record : 3 Page : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>