การนิเทศภายในโรงเรียน ( ครรชิต กษมากรณ์ )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   244  ครั้ง ] คลิกดู

  การกระจายภาวะผู้นำ: มิติใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ( ดร.จันทร์เพ็ญ กลับดี )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   221  ครั้ง ] คลิกดู

  คาราวานเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน ( กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สิงห์บุรี )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   250  ครั้ง ] คลิกดู

  ทบทวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   386  ครั้ง ] คลิกดู

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( ดร.อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   659  ครั้ง ] คลิกดู

  มหันตภัยจาก ICT (ทัศนีย์ คำนึง กลุ่มนโยบายและแผน)   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   308  ครั้ง ] คลิกดู

  ระบบดี : ประเมินผ่าน ( ศศิมา ไพรดำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   258  ครั้ง ] คลิกดู

  ได้เวลาพัฒนางานวิชาการ กันอย่างจริงจังแล้ว ( รอง นิกูล จิตรบรรพต )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   218  ครั้ง ] คลิกดู

  เสียงสะท้อนจากใคร ( ศน.เบญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ )   [ จำนวนครั้งที่คลิกดู   256  ครั้ง ] คลิกดู
[ Admin ]  |  [ เว็บ ผอ.เขต ]
Total : 29 Record : 3 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3